2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Constructivist Learning Environment to Enhance Cloud based Collaborative Learning: Product Design and Development Phase 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 พฤศจิกายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 24th International Conference on Computers in Education. Asia-Pacific Society for Computers in Education  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asia-Pacific Society for Computers in Education 
     สถานที่จัดประชุม IIT Bombay, Mumbai India 
     จังหวัด/รัฐ Mumbai 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 พฤศจิกายน 2559 
     ถึง 2 ธันวาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2016 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 219-225 
     Editors/edition/publisher Asia -Pacific Society for Computers in Education 
     บทคัดย่อ Abstract: Collaborative Learning is the important key for constructivism learning because it is clarify knowledge of the learner. If collaborative learning is adapted with cloud technology, the learner would get more ideas. Thus, the objective of this research is to design the learning environment in constructivism learning which supports collaborative learning on cloud technology. This research methodology are synthesis designing framework, learning environment design, and pilot study. The result of the study was found that the design of learning environment based on constructivism with cloud technology consist of 1) problem situation 2) resource center 3) collaborative learning center 4) scaffolding 5) coaching. The evaluation of the collaborative learning with cloud technology found that the learner are encouraged to study with cloud technology (x̅ = 4.52) regarding to online collaborative learning theory; Idea Generating (x̅ = 4.67) Idea Organizing (x̅ = 4.40) and Intellectual Convergence (x̅ = 4.48). 
ผู้เขียน
575050179-4 นาย โฆษิต จำรัสลาภ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0