2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Gross Motor Function Classification System – Family Report Questionnaire: reliability between special education teachers and caregivers 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 ตุลาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Developmental Medicine & Child Neurology  
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร John Wiley & Sons, Inc 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ AIM The aim of this study was to investigate the reliability of the Thai Gross Motor Function Classification System – Family Report Questionnaire (GMFCS-FR) and the possibility of special-education teachers and caregivers in the community using this system in children with cerebral palsy. METHOD The reliability was examined by two teachers and two caregivers who classified 21 children with cerebral palsy aged 2 to 12 years. A GMFCS-FR workshop was organized for raters. The teachers and caregivers classified the mobility of 362 children. The rater reliability was analysed using the weighted kappa coefficient. The possibility of using the GMFCS-FR is reported. The reliability of using the GMFCS-FR in the community was analysed by the intraclass correlation coefficient. RESULTS The intrarater reliability ranged from 0.91 to 1.00. The interrater reliability between teachers was 0.85 (95% confidence interval [CI] 0.69–0.97) and between caregivers was 0.84 (95% CI 0.70–0.97). Ninety-seven percent of raters used the Thai GMFCS-FR correctly. The overall intraclass correlation coefficient between raters was 0.90 (95% CI 0.88–0.92). INTERPRETATION The Thai GMFCS-FR is a reliable system for classifying the motor function of young children with cerebral palsy by teachers and caregivers in the community.  
     คำสำคัญ Gross Motor Function Classification System-family report questionnaire, reliability, children with cerebral palsy, Special education teacher, Primary caregiver 
ผู้เขียน
567090008-0 น.ส. ศิรินันท์ รามฤทธิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0