2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Sensor Node Prototype for Real-Time Rice Whiteness Measurement 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 พฤศจิกายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม JCSSE2016 the 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม Hotel Pullman Khon Kaen Raja Orchid 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen - ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 13 กรกฎาคม 2559 
     ถึง 15 กรกฎาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2016 
     Issue (เล่มที่) IEEE catalog number: CFP1632P-ART 
     หน้าที่พิมพ์ 573 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Rice quality assessment can be performed by its color and size which the production ability depends on the operator in milling processes. Rice polishing is one of the processes that significantly affect the rice grain quality. The lack of real-time monitoring causes the difficult to meet the required quality. In the paper, we propose a wireless color sensor node for rice whiteness measurements in real time. The color sensor nodes allow operators continuously monitoring and maintaining the rice grain color as needed. Results from the experiments show that the sensor nodes give significantly comparable output to the standard whiteness equipment. In addition, our sensor nodes operate on IPv6 Wireless Personal Area Networks (6LoWPAN), which is ready for transferring measured data to support the future of the Internet of Things (IoT). 
ผู้เขียน
555040126-9 นาย ภูริ จันทิมา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0