2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Revival of Local History : The Commodification of Local Culture. A Case Study of a Local Fair Organized in the Memorial of Thung Sumrit Memorial Heroism  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 พฤศจิกายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 12th International Conference on Humanities and Social Sciences: Socio-Cultural Geography 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences  
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Science, Khon Kaen University. 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 พฤศจิกายน 2559 
     ถึง 15 พฤศจิกายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 12 
     Issue (เล่มที่) 12 
     หน้าที่พิมพ์ 2084-2094 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
555080007-3 น.ส. สุนิสา ประมงค์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 1