2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์กับกระบวนการทำวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นสินค้า 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 สิงหาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2558 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา 
     จังหวัด/รัฐ สงขลา 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 พฤษภาคม 2559 
     ถึง 29 พฤษภาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 421-435 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
555080007-3 น.ส. สุนิสา ประมงค์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล นำเสนอดีเด่น  
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 29 พฤษภาคม 2559 
แนบไฟล์
Citation 1