2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Multilevel thresholding for satellite image segmentation with moth-flame based optimization 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 2016 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid hotel 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 13 กรกฎาคม 2559 
     ถึง 15 กรกฎาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 460-465 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ In this paper, an improved version of the moth-flame optimization (MFO) algorithm for image segmentation is proposed to effectively enhance the optimal multilevel thresholding of satellite images. Multilevel thresholding is one of the most widely used methods for image segmentation, as it has efficient processing ability and easy implementation. However, as the number of threshold values increase, it consequently becomes computationally expensive. To overcome this problem, the nature-inspired meta-heuristic named multilevel thresholding moth-flame optimization algorithm (MTMFO) for multilevel thresholding was developed. The improved method proposed herein was tested on various satellite images tested against five different existing methods: the genetic algorithm (GA), the differential evolution (DE) algorithm, the artificial bee colony (ABC) algorithm, the particle swarm optimization (PSO) algorithm, and the moth-flame optimization (MFO) algorithm for solving multilevel satellite image thresholding problems. Experimental results indicate that the MTMFO more effectively and accurately identifies the optimal threshold values with respect to the other state-of-the-art optimization algorithms. 
ผู้เขียน
547020034-9 นาย นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0