2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาฟังก์ชั่นการแจกแจงความน่าจะเป็นของวิธีการครอสเอ็นโทรปี ในขั้นตอนการฝึกสอนโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 ธันวาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่11 (RANC 2016) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
     จังหวัด/รัฐ จ.นครราชสีมา 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 ธันวาคม 2559 
     ถึง 20 ธันวาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 11 
     Issue (เล่มที่) 11 
     หน้าที่พิมพ์ 128-135 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
545020137-5 นาย สุริยะ วิไลวงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0