2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A CORRELATION OF TRAFFIC ACCIDENT FATALITIES, SPEED ENFORCEMENT AND THE GROSS NATIONAL INCOME OF THAILAND AND ITS CROSS-BORDER COUNTRIES 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 ตุลาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Technology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Engineering, Universitas Indonesia 
     ISBN/ISSN 2086-9614 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 1141-1146 
     บทคัดย่อ Currently, the ASEAN Community has opened and this has resulted in the expansion of the road network between member countries, making it more convenient to drive crossing the border. However, the difference in laws relating to the speed limits and their enforcement may result in drivers unknowingly violating the laws in each country, leading to an increased risk of accidents. This research aims to determine the statistical correlation between the traffic accident fatalities, the enforcement of speed limits with the gross national incomes of Thailand and its cross-border countries. Linear and non-linear regression analyses were applied to develop models explaining their correlations at 95% confidence level. The results indicated that those countries with higher efficiency in enforcement on speeding laws and greater gross national income have a lower rate of traffic accident fatalities. The results of this study are useful for responsible agencies to determine the required traffic safety strategies in order to reduce the number of traffic accidents within ASEAN countries. 
     คำสำคัญ Gross national income; Traffic accident fatality; Speed enforcement 1. 
ผู้เขียน
597040005-9 นาย เจษฎา คำผอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0