2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ THE BEHAVIOR OF LEWIS NUMBER IN FINNED TUBE COOLING COILS UNDER HIGHLY MOIST INLET AIR CONDITIONS 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 ตุลาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Technology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Universitas Indonesia 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The objective of this research was to study the effects of highly moist inlet air conditions such as temperature, relative humidity, and frontal air velocity on the value of the Lewis number (Le) in the cooling and dehumidifying process of air. A finned tube cooling coil was tested under ranges of temperature, relative humidity and frontal velocity. It was found that the Lewis number (Le) varied within the range of 0.921.62 and that the increase in inlet air relative humidity tends to decrease the Lewis number (Le). Based on the experimental, a correlation for predicting the Lewis number (Le) was also established in this article. The correlation has the mean absolute error (MAE) of 3.04% and covers 98.07% of the data where a discrepancy within ± 10%. 
     คำสำคัญ Cooling coils; Dehumidifying process; Lewis number; Moist air 
ผู้เขียน
527040029-8 นาย ธีระชัย ห่อวงศ์สกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
525040230-1 นาย พัทยากร ปาลสาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0