2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ อิทธิพลของความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศขาเข้าต่อการถ่ายโอนความร้อนของระบบปรับอากาศ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 ธันวาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การเข้าใจถึงพฤติกรรมของการถ่ายโอนความร้อนของคอยล์ทำความเย็น (cooling coil) หรืออีวาปอเรเตอร์ (evaporator) ในงานระบบปรับอากาศเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการออกแบบระบบปรับอากาศ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศขาเข้าต่อการเปลี่ยนแปลงของการถ่ายโอนความร้อนแบบสัมผัส (sensible heat transfer) โดยที่คอยล์ทำความเย็นของระบบปรับอากาศที่ใช้ทดสอบเป็นแบบท่อติดครีบ อุปกรณ์การทดลอง ได้ถูกสร้างขึ้นตามมาตรฐาน ASHRAE การทดสอบคอยล์ทำความเย็นทดลองภายใต้สภาวะอากาศขาเข้าซึ่งอุณหภูมิกระเปาะ แห้งมีค่า 27 ̊C ถึง 40 ̊C ความชื้นสัมพัทธ์มีค่า 50%-100% ซึ่งเป็นลักษณะของอากาศในวันที่มีความชื้นสูง เช่น วันที่ร้อนอบ อ้าวและพื้นที่ตามชายฝั่งทะเลและตามเกาะต่างๆ ในประเทศไทย ความเร็วของอากาศหน้าคอยล์เย็นมีค่าระหว่าง 1m/s ถึง 3 m/s จากผลการทดลองพบว่า การถ่ายโอนความร้อนสัมผัสมีค่าลดลงเมื่อความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศขาเข้ามีค่าเพิ่มขึ้นดัง แสดงเป็นกราฟของอัตราการถ่ายโอนความร้อน (heat transfer rate) โดยพฤติกรรมดังกล่าวปรากฏให้เห็นในทุกอุณหภูมิ และทุกความเร็วของอากาศขาเข้า  
     คำสำคัญ การถ่ายโอนความร้อน, ความชื้นสัมพัทธ์, ระบบปรับอากาศ 
ผู้เขียน
527040029-8 นาย ธีระชัย ห่อวงศ์สกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
525040230-1 นาย พัทยากร ปาลสาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0