2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การทํานายสภาวะอากาศขาออกของคอยล์เย็นแบบท่อติดครีบภายใต้สภาวะอากาศขาเข้าที่มีความชื้นสูง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 กรกฎาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมบีพีสมิหลาบีชโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท 
     จังหวัด/รัฐ สงขลา 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 5 กรกฎาคม 2559 
     ถึง 8 กรกฎาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 30 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 971-977 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
527040029-8 นาย ธีระชัย ห่อวงศ์สกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
525040230-1 นาย พัทยากร ปาลสาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0