2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Opportunities for improvement in five groups of SMEs by a new lean assessment tool 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 เมษายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร KKU Engineering Journal 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร the faculty of engineering , Khon Kaen University 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 43 
     ฉบับที่ S2 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 342-345 
     บทคัดย่อ The object of this research was to evaluate the implementation of lean manufacturing for Small and Medium Enterprises of five industries in Northeast Thailand. The five industries were Machinery Industry, Food industry, Rubber Industry, Packaging industry and Garment Industry. The instruments used were applying the lean assessment tool. There were five steps. The first was a lean assessment providing a baseline of 14 items for lean perspective. The 14 items were Kanban system, Visual management, Supplier responsibility, 5s, Operation base layout, Line balancing, Quick changeover, Multi-skill, Standard operation procedure, Poka-yoke, Total preventive maintenance, Policy deployment, Awareness of 7 waste, and Kaizen. The second step was the Malcolm Baldrige National Quality Award for process evaluation by Approach Deployment Learning and Integration (ADLI). The ADLI included performance evaluation items classified 0 - 4 for in depth evaluation reflecting level of operations. The last steps were selecting a case study, visiting the SME plants, and data analysis. The findings of the lean assessment process were amazingly at a high level of leanness in the garment industry in all cases. The rubber industry was the lowest. 
     คำสำคัญ Lean Assessment, Lean tools, MBNQA, ALF, SMEs 
ผู้เขียน
547040007-0 นาย ชาญชัย เหลาหา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0