2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลการประเมินระดับการผลิตแบบลีนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 สิงหาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี 2558 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     สถานที่จัดประชุม The Emerald Hotel Bangkok 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 6 สิงหาคม 2558 
     ถึง 7 สิงหาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร 
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ประเมินความเป็นลีนของระบบการผลิตในปัจจุบันของอุตสาหกรรมการผลิตในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศไทย ผู้ประเมินเลือก 8 อุตสาหกรรมคือ Automotive Part Industry, Carpet Industry, Electrical and Electronics Industry, Garment Industry, Machinery Industry, Picture Frame industry, Rubber Industry และ Sanitary supply industry โดยใช้แบบประเมินระบบการผลิตในมุมมองของลีน (Perspective Lean) ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์เบื้องต้น (Analysis Tools) ของการดำเนินการผลิตแบบลีน การประเมินดำเนินการ 4 ขั้นตามแนวคิด PDCA cycle โรงงานทั้ง 10 โรงงานของ 8 อุตสาหกรรมมีอายุการดำเนินการเฉลี่ย 15.9 ปี มีจำนวนพนักงานเฉลี่ย 141.1 คน มีจำนวนเจ้ากิจการมาทำงานประจำเฉลี่ย 1 คน ผลการประเมินระบบการผลิตแบบลีนพบว่า 3 โรงงานอุตสาหกรรมมีอันดับคะแนนความเป็นลีนเฉลี่ยสูงสุดคือ Garment Industry มี 1.20 หรือร้อยละ 30, Machinery Industry มี 1.05 หรือร้อยละ29, และ Electrical and Electronics Industry มี 1.11 หรือร้อยละ 28, ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเครื่องมือของลีน (Mean) สูงสุดที่ 1.1 คือ Kanban system ต่ำสุดที่ 0.80 คือ Supplier responsibility, Multi skill และ Total Preventive Maintenance. 
ผู้เขียน
547040007-0 นาย ชาญชัย เหลาหา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0