2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of pH on electrochemical treatment using platinum coated titanium mesh electrodes for post treatment of anaerobically treated sugarcane vinasses 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 พฤศจิกายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร KKU Engineering Journal 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN ISSN 0125-8273 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This study examines electrochemical post treatment to remove COD, SS, K+ and Cl- from anaerobically treated sugarcane molasses vinasse (ASMV). Platinum coated titanium mesh was used as electrode material for both the cathode and anode, with 843.18 cm2 of working area. The effects of pH on removal efficiency, as well as energy and electrode consumption, were investigated. The influent ASMV was diluted 10 times and initial pH was adjusted with HCl and NaOH. The electrolysis experiment was performed at a current density of 94.88 A/m2 with 15 minutes of reaction time, and the effluent was collected after 90 minutes of settlement. Results showed that the treatment efficiency was influenced by initial pH value. The maximum COD removal efficiency (49.25%)was obtained at a pH of 5.0. For SS removal the maximum efficiency (46.27%) was obtained at a pH of 10.0, and the lowest occurred in neutral pH conditions. The maximum efficiency of Cl- removal (17.59%) was obtained at a pH of 8.2 (non-adjusted), and efficiency was lower when influent was adjusted to acidic and neutral pH conditions using HCl. Maximum efficiency of K+ removal (7.23%) occurred in neutral pH conditions and did not occur in alkaline conditions. Energy consumption was lower in pH-adjusted conditions than non-adjusted conditions, and electrode consumption was higher in either acidic or alkaline conditions relative to neutral pH conditions. 
     คำสำคัญ Pt-Ti electrode, sugarcane vinasse, electrochemical treatment, pH 
ผู้เขียน
545040045-8 น.ส. เพ็ญนภา ยอดหอ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0