2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Characterization of paraffin/ultrasonic-treated diatomite for use as phase change material in thermal energy storage of buildings 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 พฤศจิกายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Netherlands 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Diatomite, Form-stable phase change material, Thermal energy storage, Ultrasonic treatment 
ผู้เขียน
585040043-6 นาย นฤเบศ หล่อวณิชไพศาล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0