2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Multilevel thresholding selection based on chaotic multi-verse optimization for image segmentation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 2016 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University, Thailand 
     สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 13 กรกฎาคม 2559 
     ถึง 15 กรกฎาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2016 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1 - 6 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Multilevel thresholding is the most important method for image processing. Conventional multilevel thresholding methods have proven to be efficient in bi-level thresholding; however, when extended to multilevel thresholding, they prove to be computationally more costly, as they comprehensively search the optimal thresholds for the objective function. This paper presents a chaotic multi-verse optimizer (CMVO) algorithm using Kapur's objective function in order to determine the optimal multilevel thresholds for image segmentation. The proposed CMVO algorithm was applied to various standard test images, and evaluated by peak signal-to-noise ratio (PSNR) and structural similarity index (SSIM). The CMVO algorithm efficiently and accurately searched multilevel thresholds and reduced the required computational times. 
ผู้เขียน
577020024-5 นาย ธนัชพงษ์ วังคำหาญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0