2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กที่ระดับความสูงของน้ำต่ีำ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 กรกฎาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรง บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา 
     จังหวัด/รัฐ สงขลา 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 5 กรกฎาคม 2559 
     ถึง 8 กรกฎาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 30 
     Issue (เล่มที่) 30 
     หน้าที่พิมพ์ 765-772 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กที่ระดับความสูงของน้ำต่ำ โดยได้ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกังหันน้ำแบบหลุกต่ำ และ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำวนอิสระ โดยทำการออกแบบการทดลองโดยใช้หลักการไดนาโมมิเตอร์ชนิดโพรนี่เบรคเพื่อวิเคราะห์หาแรงบิดและวัดความเร็วรอบของกังหันน้ำ กำลังที่ได้ของกังหันน้ำ และทดลองหาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า ณ อัตราการไหลของน้ำที่ 0-450 ลิตร/นาที จากการทดลองพบว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำไหลผ่านกังหันน้ำแบบหลุกต่ำที่อัตราการไหลของน้ำที่ 450 ลิตร/นาที จะมีความเร็วรอบของกังหันน้ำสูงสุดที่ 20 รอบ/นาที กำลังที่ได้ของกังหันน้ำมีค่าสูงสุดที่ 1.72 วัตต์ ที่ความเร็วรอบ 5 รอบ/นาที และ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำวนอิสระที่อัตราการไหลน้ำที่ 450 ลิตร/นาที จะมีความเร็วรอบสูงสุดที่ 79 รอบ/นาที กำลังที่ได้ของกังหันน้ำมีค่าสูงสุดที่ 2.15 วัตต์ ที่ความเร็วรอบ 40 รอบ/นาที เมื่อนำค่าแรงดึงที่โพรนีเบรคกระทำกับตาชั่งสปริงจากการทดลองมาคำนวณหาแรงบิดพบว่า การทำงานในช่วงเริ่มต้นของกังหันน้ำแบบหลุกต่ำมีแรงบิดที่สูงกว่ากังหันน้ำพลังงานน้ำวนอิสระ แต่ความเร็วรอบและกำลังที่ได้ของกังหันน้ำพลังงานน้ำวนอิสระมีค่าที่สูงกว่า ทำให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำวนอิสระมีความเหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กจากแหล่งน้ำที่มีความสูงของน้ำไม่เกิน 1 เมตร มากกว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำไหลผ่านกังหันน้ำแบบหลุกต่ำ 
ผู้เขียน
585040099-9 นาย ฉัตระกูล คูวัฒนสุชาติ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ
577040005-7 นาย ปิยะวัฒน์ ศรีธรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0