2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเปลี่ยนแป้งของเสียจากกระบวนการผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์น้ำตาล โดยใช้กระบวนการตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้แสงร่วม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤศจิกายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์ม และเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติระดับชาติ ครั้งที่3 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ 
     สถานที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 พฤศจิกายน 2559 
     ถึง 26 พฤศจิกายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2559 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 148-154 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
585040124-0 น.ส. พัชราพรรณ ฉายแสง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0