2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Hybrid linear matrix factorization for topic-coherent term clustering 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 มิถุนายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Expert Systems with Applications 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN 0957-4174 
     ปีที่ Vol. 62 
     ฉบับที่  
     เดือน Nov.
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 358-372 
     บทคัดย่อ Topic-coherent term clustering is the foundation of document organization, corpus summarization and document classification. It is especially useful in solving the emerging problem of big data. However, a term clustering method that can cope with high-dimension data with variable length and topics and meanwhile achieve high topic coherence is an ongoing request. It is a challenging problem in research. This paper proposes a hybrid linear matrix factorization method to identify the topic-coherent terms from documents to form a thesaurus for clustering. Starting from an analog Karhunen–Loève transformation from PCA scores fully into FA's factor coefficients space (loadings), the high-dimension of the full set of PCA scores is reduced and topic-coherent terms are classified by the main factors of FA which could be topics. Karhunen–Loève transformation reduces the total mean square error to increase topic coherence. The optimization of the initial transformation is carried out further in a manner of Karhunen–Loève expansion based on stochastic Wiener process. The optimal topic coherent bags of terms are found to build a more topic-coherent model. This approach is experimented on the CISI, MedSH and Tweets dataset in different sizes and number of topics. It achieves outstanding results better than the methods in comparison. 
     คำสำคัญ Matrix factorization; Dimensional reduction; Term clustering; Karhunen–Loève transformation 
ผู้เขียน
567020043-0 Mrs. PING LIANG [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0