2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Subsequence-Based Dynamic Web Service Composition 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 กรกฎาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Future Computer and Communication 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Journal of Future Computer and Communication 
     ISBN/ISSN 2010-3751 
     ปีที่ Vol. 5 
     ฉบับที่ No. 4 
     เดือน Aug.
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 172-175 
     บทคัดย่อ Semantic web services are broadly applied in intelligent heterogeneous web. Particularly with the development of the Internet of Things (IoT), countless internal and external data are available which need web services to get bundled and processed. For many proprietary organizations, semantic service ontology or Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI) for Web Services Description Language (WSDL) is designed to orchestrate services. Annotation has been used as rules to create semantics ontology or descriptive logic of execution schema for intelligent learning. It is not flexible enough due to the reason that the current annotation or BPEL-based process definitions are based on context-related domain knowledge or QoS requirements. A more flexible method for dynamic composition is needed to address user' arbitrary requests. This paper is to propose a context-free sequence-based method to automate the composition of semantic web services. Its basic approach is to collect bags of services which logic relation is defined by the keywords of user query. Then the common services are found and we use the subsequence algorithm to find a shortest path from the connected services of two bags to fulfill the user query. The found sequence of web services can be automatically executed by the framework of Spring+RESTFul. The dynamic web service composition is completed in an unsupervised way. 
     คำสำคัญ Subsequence, dynamic composition, composition automation, semantic web service. 
ผู้เขียน
567020043-0 Mrs. PING LIANG [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0