2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effects of albendazole, artesunate, praziquantel and miltefosine, on Opisthorchis viverrini cercariae and mature metacercariae  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 มกราคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Hainan Medical University (China)  
     ISBN/ISSN 10.1016/j.apjtm.2017.01.019 
     ปีที่ 2017 
     ฉบับที่ 10 
     เดือน มกราคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 126-133 
     บทคัดย่อ Abstract Objective To explore larvicidal effects of anthelmintic drugs on Opisthorchis viverrini (O. viverrini) for alternative approach to interrupting its cycle for developing a field-based control program. Methods The larvicidal activities of albendazole (Al), artesunate (Ar), praziquantel (Pzq) and miltefosine (Mf) on O. viverrini cercariae and mature metacercariae were investigated. Lethal concentrations (LC50 and LC95) of these drugs were determined. Mature metacercariae previously exposed to various concentrations of the drugs were administered to hamsters. Worms were harvested 30 d post infection and worm recovery rates calculated. Al, Ar, Pzq and Mf produced morphological degeneration and induced shedding tails of cercariae after 24 h exposure. Results The LC50 and LC95 of Al, Ar, Pzq and Mf on cercariae were 0.720 and 1.139, 0.350 and 0.861, 0.017 and 0.693, and 0.530 and 1.134 ppm, respectively. LC50 and LC95 of Ar on mature metacercariae were 303.643 and 446.237 ppm and of Mf were 289.711 and 631.781 ppm, respectively but no lethal effect in Pzq- and Al-treated groups (up to 1 ppt). No worms were found in hamsters administered Pzq-treated metacercariae. The adult worms from Al-treated metacercariae were significantly bigger in size compared to the control group (P < 0.05). Fecundity and body width were greater in adults from Mf-treated metacercariae compared to the control group (P < 0.05). Conclusions The larvicidal effects of these drugs were high efficacy to O. viverrini cercariae but lesser efficacy to metacercariae. It should be further studied with the eventual aim of developing a field-based control program. 
     คำสำคัญ Albendazole; Artesunate; Praziquantel; Miltefosine; Opisthorchis viverrini; Cercariae 
ผู้เขียน
555070038-8 น.ส. ภรณ์พิชชา เพชรดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
557070025-1 น.ส. มณฑิชา ไชยแสง
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
575070024-1 น.ส. ชนิสฬา เสรีวงษ์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
575070004-7 นาย จักรกฤษณ์ ไชยยศ
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0