2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Antioxidant Capacity and Acute Testicular Toxicity of Leucaena leucocephala Aqueous Shoot Tips Plus Young Leaves Extracts 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 สิงหาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Morphology 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Journal of Morphology 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 34 
     ฉบับที่
     เดือน 4
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 514-521 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Leucaena leucocephala; Shoot tips plus young leaves; Antioxidant capacity; Acute testicular toxicity 
ผู้เขียน
577070005-9 นาย จาตุรณต์ บุรวัฒน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0