2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effects of an Intervention Based on the Transtheoretical Model on Back Muscle Endurance, Physical Function and Pain in Rice Farmers with Chronic Low Back Pain 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 มกราคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร IOS Press 
     ISBN/ISSN 1053-8127 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ BACKGROUND: Chronic low back pain (LBP) can be managed by exercises which should be tailored to an individual’s readiness to behavioral change. OBJECTIVE: To evaluate the effects of an intervention program based on the Transtheoretical Model of behavioral change (TTM) on back muscle endurance, physical function and pain in rice farmers with chronic LBP. METHODS: In a 32-week study, 126 rice farmers were allocated to the TTM (n=62) and non-TTM (n=64) groups. Modified Biering-Sorensen test, Oswestry Disability Questionnaire and visual analogue scale were used for evaluating back muscle endurance, physical function and severity of pain, respectively. The evaluations were performed at baseline and at weeks 8, 20 and 32 of the study. Data were analyzed using repeated measure ANOVA. RESULTS: The back muscle endurance was significantly greater in the TTM group than in the non-TTM group at week 32 (p=0.025). Physical function and severity of pain were significantly improved in the TTM group when compared with the non-TTM group at weeks 20 and 32 (p<0.01). CONCLUSIONS: A TTM-based intervention could improve back muscle endurance and physical function, and reduce the pain in rice farmers with LBP. Further studies should be considered to explore the long-term effects of this intervention.  
     คำสำคัญ low back pain, farmers, Transtheoretical Model, exercise, health promotion 
ผู้เขียน
537090003-7 นาย ธนากร ธนวัฒน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0