2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ High Levels of EBV-Encoded RNA 1 (EBER1) Trigger Interferon and Inflammation-Related Genes in Keratinocytes Expressing HPV16 E6/E7  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 ธันวาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร PLOS ONE 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร PLOS  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Epstein-Barr virus (EBV), keratinocytes expressing HPV16 E6/E7, exosomes, IFN-related genes, inflammatory cytokines and EBER1 
ผู้เขียน
537070011-0 น.ส. สิรินาถ อารมย์เสรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0