2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ High level of EBV-encoded RNA 1 (EBER1) confers induction of interferon-related genes in HPV16 E6/E7-transduced keratinocytes. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 สิงหาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 17th International Symposium on Epstein-Barr virus and associated diseases 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Association for Research on Epstein-Barr virus and Associated Diseases 
     สถานที่จัดประชุม University of Zurich, Switzerland 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 สิงหาคม 2559 
     ถึง 12 สิงหาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 17 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 164 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
537070011-0 น.ส. สิรินาถ อารมย์เสรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0