2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความต้องการใช้บริการสารสนเทศเลือกสรรเฉพาะบุคคลสำหรับผู้ใช้ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 กุมภาพันธ์ 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสารสนเทศศาสตร์  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 35 
     ฉบับที่
     เดือน เมษายน-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความความต้องการใช้บริการสารสนเทศเลือกสรรเฉพาะบุคคล โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดจากผู้ใช้บริการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมกับกลุ่มตัวอย่างจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 301 คน ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการใช้บริการสารสนเทศเฉพาะบุคคลโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี คิวอาร์โค้ด (ร้อยละ 87.50) โดยส่วนใหญ่ต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 70.98) ต้องการให้จัดส่งทรัพยากรสารสนเทศไปยังผู้ใช้บริการแต่ละคนโดยตรง (ร้อยละ 76.34) ต้องการให้จัดส่งทรัพยากรสารสนเทศผ่านทางอีเมล์ (ร้อยละ 60.16) ต้องการให้ประสานงานผ่านอีเมล์ (ร้อยละ 24.10) ต้องการให้จัดส่ง เป็นรายเดือน (ร้อยละ 33.98) และจัดส่งในช่วงเปิดภาคการศึกษา (ร้อยละ 71.43) ความต้องการด้านเนื้อหาพบว่าต้องการให้ห้องสมุดรวบรวมรายชื่อหนังสือใหม่และสร้างจุดเข้าถึงด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (xˉ = 4.10) ด้านรูปแบบของสารสนเทศพบว่าต้องการให้ห้องสมุดรวบรวมสารสนเทศในรูปแบบเว็บไซต์และสร้างจุดเข้าถึงด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (xˉ = 4.10) ด้านลักษณะของทรัพยากรพบว่าต้องการเข้าถึงวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses) และสร้างจุดเข้าถึงด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (xˉ = 4.35)  
     คำสำคัญ คิวอาร์โค้ดกับงานห้องสมุด, บริการสารสนเทศ, บริการสารสนเทศเลือกสรรเฉพาะบุคคล 
ผู้เขียน
575080016-4 น.ส. วรัญญา พิลาหอม [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0