2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ประสิทธิภาพตลาดและการส่งผ่านราคาระหว่างตลาดยางพาราล่วงหน้า 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 มกราคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 18 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนก่น 
     สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 มกราคม 2560 
     ถึง 24 มกราคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 45 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 487-492 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
575210003-1 นาย สุธี แตงกูล [ผู้เขียนหลัก]
คณะเศรษฐศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0