2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Role of Employments: Home-based Garment Workers Livelihood Strategies in the Lao PDR 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤศจิกายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 12th International Conference on Humanities & Social Sciences 2016 IC-HUSO2016 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม IC-HUSO KKU 
     สถานที่จัดประชุม HUSO KKU 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 พฤศจิกายน 2559 
     ถึง 15 พฤศจิกายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1195 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This article was examined how home-based garment worker various proactive roles of employment-activities associated a means of living. Building on previous livelihood strategies are particularly valuable in the Lao PDR. An exploratory qualitative method was used for examining in-depth interviews with 15 KIs representing distinct groups. From the data processing was performed thematically coded three distinct: categories, summaries and syntheses. Thematic analysis was used to determine the five-grouped various roles of employment, but continue to increase with activity. In order to address as (1) low-status (2) immediate-status (3) high-status (4) single-earner and (5) dual-earner. We found that the increased dual-employments are highly status to continue proactive in economic activities. However, it is affected by low-activity prior employment was negatively besides work status. We recommend that are consistent with the action the role of employments associated with high-status and highly involved livelihood strategies. Existing policy and implication to improve the workers were employed in the informal household economy of the Lao PDR. 
ผู้เขียน
567080001-0 Mr. HANVEDES DAOVISAN [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0