2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ High glucose levels boost the aggressiveness of highly metastatic cholangiocarcinoma cells via O-GlcNAcylation 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 มกราคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Scientific Reports 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Nature Publishing Group 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2017 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 43842 
     บทคัดย่อ Increased glucose utilization is a feature of cancer cells to support cell survival, proliferation, and metastasis. An association between diabetes mellitus and cancer progression was previously demonstrated in cancers including cholangiocarcinoma (CCA). This study was aimed to determine the effects of high glucose on protein O-GlcNAcylation and metastatic potentials of CCA cells. Two pairs each of the parental low metastatic and highly metastatic CCA sublines were cultured in normal (5.6 mM) or high (25 mM) glucose media. The migration and invasion abilities were determined and underlying mechanisms were explored. Results revealed that high glucose promoted migration and invasion of CCA cells that were more pronounced in the highly metastatic sublines. Concomitantly, high glucose increased global O-GlcNAcylated proteins, the expressions of vimentin, hexokinase, glucosamine-fructose-6-phosphate amidotransferase (GFAT) and O-GlcNAc transferase of CCA cells. The glucose level that promoted migration/invasion was shown to be potentiated by the induction of GFAT, O-GlcNAcylation and an increase of O-GlcNAcylated vimentin and vimentin expression. Treatment with a GFAT inhibitor reduced global O-GlcNAcylated proteins, vimentin expression, and alleviated cell migration. Altogether, these results suggested the role of high glucose enhanced CCA metastasis via modulation of O-GlcNAcylation, through the expressions of GFAT and vimentin.  
     คำสำคัญ cancer metastasis, glucosamine-fructose-6-phosphate amidotransferase, glucose, O-GlcNAcylation, vimentin 
ผู้เขียน
567070008-2 นาย ฉัตรชัย ภู่มาก [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
557070022-7 นาย จารุพงษ์ แสงบุญมี
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0