2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษาพฤติกรรมเดินทางของผู้ใช้จักรยาน เพื่อหาแนวทางสนับสนุนให้เลือกใช้จักรยานในเขตเมืองขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 พฤศจิกายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN ISSN 16854489 
     ปีที่ 15(2) 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 103-112 
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จักรยานในการเดินทาง ปัจจัย ที่ทำให้ประชาชนหันมาเลือกจักรยานสำหรับการเดินทางในเมือง และสาเหตุที่ประชาชนในเขตเมืองขอนแก่นไม่นิยม ใช้จักรยานในการเดินทาง โดยทำการศึกษาในเขตเมืองขอนแก่นซึ่งประกอบด้วย เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาล เมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลบ้านเป็ด และเทศบาลตำบลพระลับ โดยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม ตัวอย่างจำนวน 407 คน แบ่งเป็นผู้ใช้จักรยาน 195 คน และไม่ใช้จักรยานเดินทาง 212 คน พบว่าการเดินทางโดย จักรยานของประชาชนในเมืองขอนแก่นจะเป็นการเดินทางระยะสั้นอยู่ระหว่าง 4-6 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นการเดินทางไปร้านค้า ตลาดในชุมชน และสวนสาธารณะเป็นหลัก ซึ่งสาเหตุที่ใช้จักรยานในการเดินทางเพราะมี จุดหมายปลายทางไม่ไกลมากนัก และการปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกายมีผลดีต่อสุขภาพ แต่ด้วยสภาพภูมิอากาศ สภาพเส้นทางที่ไม่เหมาะกับการใช้จักรยาน ความหนาแน่นของการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน และความเร็วของรถบน ถนนทำให้ไม่ปลอดภัยในการใช้จักรยานร่วมกับยานพาหนะชนิดอื่น รวมถึงระยะเวลาที่ต้องใช้มากกว่าการเดินทาง ด้วยยานพาหนะชนิดอื่น ทำให้ประชาชนในเมืองขอนแก่นส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้จักรยานในการเดินทาง 
     คำสำคัญ การใช้จักรยาน เมืองขอนแก่น การเลือกใช้จักรยาน 
ผู้เขียน
555200004-3 นาย จักรรัฐ ผาลา [ผู้เขียนหลัก]
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0