2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Purification and characterization of two isoforms of native α amylase from Ok-Rong mango (Mangifera indica Linn. cv. Ok-Rong). 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Turkish Journal of biochemistry 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร DE GRUYTER 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ α amylase; Ok Rong mango; purification, mesophilic, Mangifera indica 
ผู้เขียน
547020075-5 น.ส. รักษมนต์ อุบนบาล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0