2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาความสามารถของพยาบาลในการใช้แบบประเมินสุขภาพครอบครัวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน: กรณีศึกษาผู้ป่วยและครอบครัว โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลคอนสวรรค์ อ. คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 กุมภาพันธ์ 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารโรงพยาบาลสกลนคร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร งานห้องสมุด โรงพยาบาลสกลนคร  
     ISBN/ISSN 0859-7251 
     ปีที่ 20 
     ฉบับที่
     เดือน ก.ย.-ธ.ค.
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ การพัฒนาความสามารถพยาบาล, แบบประเมินสุขภาพครอบครัวมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้เขียน
565060070-9 นาง วารีรัตน์ วงศ์ปฏิมาพร [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0