2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การจัดการการผลิตและการตลาดข้าวเหนียวเขาวงของเกษตรกรกลุ่มฮักแพงแบ่งปัน อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 มกราคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 18 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 มกราคม 2560 
     ถึง 24 มกราคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 45 
     Issue (เล่มที่) ฉบับพิเศษ 1 
     หน้าที่พิมพ์ 1454-1458 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมการจัดการด้านการผลิตด้านต้นทุนการผลิตและด้านการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวเขาวง โดยการศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามเกษตรกรกลุ่มฮักแพงปัน อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 30 ราย ปีการผลิต 2557/2558 เกษตรกรทำการผลิตแบบนาดำ ในกระบวนการผลิตใช้ทั้งแรงงานคนและเครื่องจักร โดยแรงงานคนใช้ในการเพาะปลูกและการดูแลรักษาแต่แรงงานเครื่องจักรใช้ในส่วนของการเตรียมดินและการ เก็บเกี่ยว เมล็ดพันธุ์มาจากการเก็บไว้เองหรือซื้อจากเพื่อนบ้าน แหล่งน้ำอาศัยน้ำฝน รองลงมาเป็นน้ำสระที่ขุดขึ้นเอง ใช้ทั้ง ปุ๋ย ชีว ภาพและปุ๋ยอินทรีย์์ในการผลิต การเก็บเกี่ยวว่าจ้างแรงงานคนในการเกี่ยวและนวดข้าวเหมาเป็นไร่ มีต้นทุนการผลิตรวมเฉลี่ย 3,490.21 บาทต่อไร่ โดยเป็นต้นทุนผันแปร และต้นทุนคงที่เท่ากับ 3,391.00 และ 99.21 บาทต่อไร่ รายได้จากการผลิตเฉลี่ย 5,268.93 บาทต่อไร่ และกำไรสุทธิเท่ากับ 1,778.72บาทต่อไร่ ผลผลิตและราคาขายเฉลี่ยเท่ากับ 369.49 บาทต่อไร่ และ 14.26 บาทต่อกิโลกรัม ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวร้อยละ 33.33จำหน่ายที่กลุ่มแปรรูปข้าวเหนียวเขาวงรองลงมาร้อยละ 20.00 เก็บไว้บริโภค ตามลำดับ เมื่อแปรรูปเป็นข้าวด้านสารเหนียวบรรจุถุง 1 กิโลกรัมภายใต้ชื่อข้าวเหนียวเขาวง จะสามารถขายได้ในราคากิโลกรัมละ 55 บาท หากขายเป็นข้าวสารเหนียวตามท้องตลาดจะขายได้กิโลกรัมละ 35.00บาท ดังนั้นเกษตรกรมีกำไรสุทธิ 20.00 บาทต่อกิโลกรัม ปัญหาในการจัดการผลิตขาดแคลนน้ำปัญหาเรื่องโรคแมลง ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง 
ผู้เขียน
565030086-2 น.ส. กัญญาภัทร ใบยพฤกษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0