2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Lateral inflow approximation for flood forecasting in Mekong River 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 มีนาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Advanced Materials Research (AMR) Journal 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publications, Switzerland 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่ 931-932 
     เดือน May
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า 797-802 
     บทคัดย่อ The Lower Mekong River overflows regularly in rainy season which benefits the area in terms of agriculture and fishery. A critical extreme flood, however, can occur once in a while which can be catastrophic. Therefore, the ability to accurately predict extreme events using a simple but accurate flood forecasting method is crucial. The Muskingum flood routing method with average lateral inflow was used for the Lower Mekong River at Chiang Khan as monitoring site and Nong Khai as target site. Five historic flood hydrographs were used for lateral inflow evaluation. Another 4 were used for forecast testing. The results are very encouraging. 
     คำสำคัญ Muskingum method, lateral inflow, flood forecasting, Mekong River 
ผู้เขียน
557040043-7 น.ส. ณัฐชญา เขตกระโทก [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0