2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ รูปแบบวิธีการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง(พื้นที่แล้งซ้ำซาก)จังหวัดนครราชสีมา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 มีนาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ครั้งที่ 4 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 
     สถานที่จัดประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชครบ 60 ปี 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 มีนาคม 2560 
     ถึง 10 มีนาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 609-615 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
555200007-7 นาย เสกศึก สำราญสุข [ผู้เขียนหลัก]
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0