2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Association of Methylenetetrahydrofolate Reductase (MTHFR) Gene Polymorphism with the Risk of Elevated Blood Pressure in Thai Elderly 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 มีนาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The National and international Graduate Research Conference 2017  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     สถานที่จัดประชุม Pote Sarasin Building, Khon Kaen University  
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 มีนาคม 2560 
     ถึง 10 มีนาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 55 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ High blood pressure is one of the risk factors for cardiovascular disease (CVD). High peripheral vascular resistance and increase in cardiac function are two fundamental causes. Mutation in MTHFR gene, leading to the alteration of MTHFR activity, contributes to the elevation of blood homocysteine (Hcy) levels. Hyperhomocysteinemia has been known to affect endothelial function. The aim of this study was to investigate the association between MTHFR gene polymorphism C677T (rs1801133) and the risk of high blood pressure in Thais. We recruited 655 Thai subjects, aged ≥60 years, who attended for annual health check-up at Health Center 15, Bangkok. MTHFR C677T was genotyped using PCR-RFLP. The MTHFR C677T genotype frequency was significantly different between groups with normal diastolic blood pressure (DBP<80mmHg) and elevated DBP (≥80mmHg). TT genotype and T allele were associated with the risk of having elevated DBP with respective adjusted ORs: 2.53 (95%CI: 1.01-6.35), p=0.048 and 1.51 (95%CI: 1.10-2.09), p=0.011. By separating age groups, however, the association existed only in age group of ≥65 years [adjusted ORs: 5.23 (95%CI: 1.69-16.21), p=0.004 and 1.89 (95%CI: 1.30-2.76), p=0.001, respectively]. There was no association of this polymorphism with systolic blood pressure (SBP). In conclusions, MTHFR C677T was associated with elevated DBP in Thai subjects especially whose age ≥65 years. T allele might increase the risk of having high blood pressure, in part, by the elevation of Hcy level.  
ผู้เขียน
575070027-5 นาย ศักดา กันยาเลิศ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
557100024-8 น.ส. นิสา เดชาราชกุล
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
557100026-4 น.ส. อิงครัตน์ ศรุติไพบูลย์
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
577100010-1 น.ส. รุจิกรณ์ รัตนธรรม
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0