2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of seed priming on some physiological characteristics in rice (Oryza sativa L.) cv. KDML105 under drought stress 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 มกราคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 18 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 มกราคม 2560 
     ถึง 24 มกราคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 45 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 171-175 
     Editors/edition/publisher บรรณาธิการวารสารแก่นเกษตร 
     บทคัดย่อ ABSTRACT: Drought stress is a major factor limiting rice growth and causes changes in metabolic processes. This research aimed to study effects of seed priming with various chemicals including distilled water (hydropriming), 10% polyethyleneglycol, 10 μM spermine, 2 mM ascorbic acid, 100 mM glycine betaine and 10 mM CaCl2 in riceseedling cv. Khao Dawk Mali 105 under drought condition. Rice seeds were primed for 48 hrs and grown hydroponically in half-strength Hoagland solution for 21 days. Rice seedlings were then subjected to drought stress by adding15% polyethyleneglygol to the nutrient solution, except the control group which was hydroprimed seedling grown in regular nutrient solution. The results showed that all priming treatments with chemicals have a potentially improved seedling growth, relative water content, total chlorophyll content and total soluble sugar under drought stress over hydropriming.More physiological traits and antioxidant enzyme activities will be further investigated to determine the most effective chemicals for seed priming in order to improve drought tolerance in rice. Keywords: seed priming, rice, KDML105, drought stress 
ผู้เขียน
585020109-4 น.ส. วีราภรณ์ จิระอนันต์กุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0