2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effects of Seed Priming on Proline Accumulation and Antioxidant Enzymes in Rice cv. KDML 105 (Oryza sativa L.) Under Drought Stress 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 มีนาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 มีนาคม 2560 
     ถึง 10 มีนาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2560 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 475-484 
     Editors/edition/publisher บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     บทคัดย่อ Drought stress usually affects northeast region of Thailand resulting in lower rice yield. This research aimed to study the effects of seed priming in different agents including distilled water (hydropriming), 10% polyethylene glycol, 10 μl spermine, 2 mM ascorbic acid, 100 mM glycine betaine and 10 mM CaCl2 in rice seedling cv. Khao Dawk Mali 105 under drought stress. Rice seeds were primed with the chemicals for 48 hours in ambient temperature. Rice seedlings were grown hydroponically in half-strength Hoagland’s solution pH 5.0 for 21 days. Seedlings were then subjected to drought stress by adding 15% polyethyleneglycol to the nutrient solution, except the control group which was grown in the typical nutrient solution. Under drought stress, the results showed that seed priming agents improved relative water content, proline accumulation and activity of antioxidant enzymes compared to hydropriming. Therefore, it can be concluded that seed priming with the chemicals can enhance drought tolerance in plants. 
ผู้เขียน
585020109-4 น.ส. วีราภรณ์ จิระอนันต์กุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0