2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Vietnamese-Thai Machine Translation using Rule-based 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 2017-29th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Falculty of Informatics, Burapha University 
     สถานที่จัดประชุม Amari Pattaya 
     จังหวัด/รัฐ Chon Buri 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 กุมภาพันธ์ 2560 
     ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This paper presents a rule-based Vietnamese-Thai machine translation (VTMT) system. Vietnamese text is input and segmented to a set of sentences through the use of punctuation marks. The output sentence is segmented into a sequence of words using a longest syllable matching algorithm together with named entity recognition (NER) rules. Segmented words will seek corresponding Thai words from the Vietnamese-Thai lexicon. Vietnamese to Thai transcription rules will be used to transcribe unknown words and recognized name entity words. The system will analyze the source sentence structure in order to generate the output Thai sentences. The translation accuracy obtained from the proposed system was 77.15%; which is better than the results achieved through the popular website Google Translate. 
ผู้เขียน
565020159-7 Mr. TUNG NGUYEN BA SON [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0