2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ โมเดลเพื่อการพยากรณ์สถานภาพทางการศึกษาของนักศึกษา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 มีนาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคาร พจน์ สารสิน 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 มีนาคม 2560 
     ถึง 10 มีนาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 273-283 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสถานภาพการศึกษาของนักศึกษา เพื่อทำการสร้างโมเดลเพื่อพยากรณ์สถานภาพทางการศึกษา ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการประยุกต์ใช้วิธีการเหมืองข้อมูล ในการศึกษาผู้วิจัยได้ทำการ เก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อสถานภาพทางการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้รวมรวมข้อมูลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2551 – 2553 จำนวนทั้งสิ้น 2,272 คน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อสถานภาพของนักศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ผลจากศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อสถานภาพของนักศึกษามี 9 ปัจจัย ได้แก่ การกู้ยืมในระหว่างเรียน รายได้ผู้ปกครอง สถานภาพสมรสของผู้ปกครอง เพศ ประเภทโรงเรียนเดิมที่จบมา วุฒิการศึกษาเดิม กลุ่มโรงเรียนเดิมที่จบ อาชีพของมารดา และที่อยู่นักศึกษาระหว่างเรียนปัจจัยดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการสร้างโมเดลเพื่อทำนายสถานภาพของนักศึกษา ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ เบย์เชี่ยนบีลิฟเน็ตเวิร์ค และโลจิสติกรีเกรสชั่น ผลการศึกษาพบว่าค่าความถูกต้องมีค่า 82.85%, 78.98%และ 78.50% ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ จิสติกรีเกรสชั่น และการเรียนรู้แบบเบย์เชี่ยนเน็ตเวิร์ค ตามลำดับ ซึ่งพบว่าโมเดลที่สร้างด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจให้ค่าความถูกต้องดีที่สุด 
ผู้เขียน
575020172-6 นาย พิชัย ระเวงวัน [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0