2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Monitoring the biochemical alterations in hypertension affected salivary gland tissues using Fourier transform infrared hyperspectral imaging 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 มกราคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Analyst 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Royal Society of Chemistry  
     ISBN/ISSN 10.1039/C6AN02074G 
     ปีที่ 142 
     ฉบับที่
     เดือน April
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 1269-1275 
     บทคัดย่อ Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) imaging has been applied to investigate biochemical differences between salivary glands from control and hypertensive rats. Male Sprague–Dawley rats were divided into two groups including a control group and another hypertension group that were treated orally, with N-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME) via drinking water for 3 weeks to develop hypertension. In the control group, rats were treated with only drinking water for 3 weeks. The formalin-fixed paraffin embedded tissue specimens from submandibular and sublingual glands were analysed with a FTIR focal plane array imaging spectrometer and multi-composite images of all tissue sections were analysed simultaneously using Unsupervised Hierarchical Cluster Analysis (UHCA) and the extracted spectra were further analysed using Partial Least Squares Discriminant Analysis (PLS-DA). In general, hypertension affected salivary gland tissues were characterised by higher concentrations of triglycerides as evidenced by an increase in the 1745 cm−1 band. Higher concentrations of carbohydrates and proteins were also observed in the hypertensive group along with a decrease in bands associated with nucleic acids. PLS-DA scores plots provided good differentiation in sublingual gland tissues between control (n = 3734 spectra) and hypertension (n = 4538) and also in submandibular gland tissues between control (n = 5051) and hypertension (n = 4408). We have shown that FTIR imaging can be used to differentiate the macromolecular information between physiological and pathological conditions in tissue biopsy specimens. In the next phase, we will investigate the infrared predictive markers of hypertension in biofluids including serum and saliva using attenuated total refection spectroscopy. 
     คำสำคัญ FTIR, salivary gland, hypertension 
ผู้เขียน
567070005-8 น.ส. รรินธร สัมฤทธิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0