2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of Die Shift on Curvature of Micro-Extruded Pins 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 มีนาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2017 World Congress on Micro and Nano Manufacturing 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ICOMM/4M/IFMM 
     สถานที่จัดประชุม Garden Villa 
     จังหวัด/รัฐ Kaohsiung City, Taiwan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2560 
     ถึง 30 มีนาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 63-66 
     Editors/edition/publisher Yunn-Shiun Liao, Albet J. Shih and Chiu-Feng Lin / First Edition / WCMNM 2017 Organisers 
     บทคัดย่อ This paper investigated the effect of die shift to the bending tendency or curvature of micro-extruded pins by using finite element simulation. By considering the original die setup, the die shift lengths were varied from 0.0 mm 0.2 mm. In order to observe the effect of the die shift at higher lengths, the opening part of the die was cut open to leave room for the curvature of micro-extruded pins and the die shift lengths were extended up to 1.4 mm. After the micro-extrusion simulation, the curvature radii of the micro-extruded pins were measured. The results showed that the increased in die shift length led to the decrease in curvature radii of the micro-extruded pins. Particularly during the initial increase in die shift length, the curvature radii dramatically decreased. As a result, die shift should be avoided at the beginning of the micro-extrusion in order to reduce bending tendency of micro-extruded pins. 
ผู้เขียน
577040045-5 นาย เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0