2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในกระบวนการทำวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นสินค้า กรณีศึกษางานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 กุมภาพันธ์ 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ วัฒนธรรมเป็นสินค้า วัฒนธรรมท้องถิ่น งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ 
ผู้เขียน
555080007-3 น.ส. สุนิสา ประมงค์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0