2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 มีนาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
     จังหวัด/รัฐ เพชรบูรณ์ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 มีนาคม 2560 
     ถึง 10 มีนาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 522-530 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาศักยภาพของพื้นที่ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาอาเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของพื้นที่ และ การเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความสอดคล้องกัน โดยการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการลงศึกษาพื้นที่ด้วยตนเอง และ การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างประชากรที่มีบทบาทต่างๆในพื้นที่ คือ กลุ่มภาครัฐ กลุ่มภาคประชาชน กลุ่มภาคเอกชน และ นักท่องเที่ยว ซึ่งได้วิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดขององค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้ง 4 ด้าน คือ องค์ประกอบด้านพื้นที่ องค์ประกอบด้านการจัดการ องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่อาเภอเวียงเก่านั้นมีทรัพยากรป่าไม้ที่สมบูรณ์เป็นป่าดิบแล้ง มีลักษณะธรณีสัณฐานและภูมิประเทศที่มีลักษณะพิเศษ (การค้นพบซากกระดูกไดโนเสาร์) เป็นภูเขาโอบล้อมพื้นที่ราบที่เป็นแหล่งชุมชนโดยมีการเรียกขานว่า “เวียงเก่าเมืองในหุบเขาดึกดาบรรพ์” โดยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นกระจายตัวอยู่โดยรอบอาเภอเวียงเก่า มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สาคัญคือ การเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ การศึกษาเส้นทางธรรมชาติ การไหว้พระทาบุญ ดูนก พักค้างแรมในพื้นที่อุทยาน และมีการรวมกลุ่มจัดตั้งโฮมสเตย์ของชุมชนซึ่งได้ขึ้นทะเบียนโฮมสเตย์ การท่องเที่ยวในพื้นที่ยังขาดการประสัมพันธ์ทาให้นักท่องเที่ยวไม่รู้ถึงสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ และ รูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับพื้นที่และกิจกรรม เนื่องจากการจัดการการท่องเที่ยวของภาครัฐยังไม่จริงจังนัก ส่วนหนึ่งมาจากการขาดงบประมาณในการสนับสนุน และขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ผู้เขียน
555200022-1 น.ส. อัชชญา จักรโนวัน [ผู้เขียนหลัก]
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0