2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Reliability and Validity of The Alberta Infant Motor Scale Thai version 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 มีนาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 11th World Congress of Neurology and Therapeutics 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Conferenceseries.com 
     สถานที่จัดประชุม Avenida de America hotel 
     จังหวัด/รัฐ Madrid/ Spain 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2560 
     ถึง 29 มีนาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 63, 83 
     Editors/edition/publisher Journal of Neurology & Neurophysiology 
     บทคัดย่อ Delayed motor development affects the quality of life of both children and their family members. An early detection allows a rehabilitation program to start sooner. The Alberta Infant Motor Scale (AIMS) is an observational assessment tool for measuring gross motor maturation. This scale is reliable and widely-used for clinical and research purposes in various countries. This study aimed to translate the AIMS into Thai language and examine its reliability and validity. Methodology: The cross-cultural translation and adaptation process were proceeded to obtain The AIMS Thai version. Three physical therapists were asked to participate. Two physical therapists evaluated the video recordings of 30 full-term Thai infants aged from birth to 18 months using the AIMS Thai version, and one physical therapist used the Bayley Scales of Infant and Toddler Development®, Third Edition (Bayley-III® Screening Test). The Cronbach’s alpha was used to estimate the internal consistency. The Intraclass correlation coefficient two-way mixed was used to assess the inter-rater reliability with a 95% confidence interval. The correlations between The AIMS Thai version and Bayley-III® Screening Test were examined by the Spearman’s rank correlation coefficient. Findings: The AIMS Thai version has high internal consistency with the Cronbach’s alpha of 0.994. The inter-rater reliability was satisfactory with the ICC of 0.989 (95% CI 0.977-0.955). The Spearman’s rank correlation was 0.986. Conclusion: The AIMS Thai version demonstrated satisfactory psychometric properties to assess the gross motor skills for Thai infants and toddlers. 
ผู้เขียน
567090016-1 นาย ปิยะพงศ์ เอมสำราญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0