2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ RELATIONSHIP BETWEEN G6PD DEFICIENCY AND UGT1A1 MUTATION IN NEONATES WITH HYPERBILIRUBINEMIA  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 เมษายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 13th International Congress of Human Genetics in 2016 (ICHG2016)  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Federation of Human Genetics Societies 
     สถานที่จัดประชุม Kyoto International Conference Center 
     จังหวัด/รัฐ Kyoto Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 เมษายน 2559 
     ถึง 7 เมษายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2016 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 116 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Background : Neonatal hyperbilirubinemia is one of the most common problems of neonates. A variation in the coding region and promoter of the UDP-glucuronosyl transferase 1A1 (UGT1A1) gene were an additive risk factor for neonatal hyperbilirubinemia in G6PD-deficient neonates. The relationship between these mutations on hyperbilirubinemia has not been investigated in the northeast Thai neonates. Objective To investigated the relationship between G6PD deficiency and UGT1A1 mutation in neonates with hyperbilirubinemia. Material and method 108 G6PD normal and 111 G6PD deficient were recruited.The UGT1A1 TA(n) and 211G>A were performed. The neonates were classified into six groups, group I: control group; (G6PD-normal with 211G/G,TA6/6), group II (G6PD-deficient with 211G/G,TA6/6), group III (G6PD-normal with 211G/A), group IV (G6PD-deficient with 211G/A), group V (G6PD-normal with TA6/7) and group VI (G6PD-deficient with TA6/7). To assess the association of G6PD deficiency and UGT1A1 mutations on the severity of hyperbilirubinemia, each group were compared with the peak of total serum bilirubin with group I. Results The peak of total serum bilirubin in group I was 13.8±2.2 mg/dL and 15.5±3.4, 15.4±2.2, 15.9±2.9, 14.8±2.7, 14.6±2.6 mg/dL in group II, group III, group IV, group V and group VI, respectively. The peak of total serum bilirubin was significant increased than control in group II, group III and group IV (P value = 0.0033, 0.0284 and 0.0009). Discussion and conclusion The G6PD-normal, G6PD-deficient neonates with 211G/A mutation and G6PD-deficient neonates with wild type UGT1A1 have the peak total serum bilirubin significantly higher than G6PD-normal with wild type UGT1A1.However,the neonates co-inheriting of TA6/7 with neither G6PD deficient nor G6PD normal showed no statistical significant.Therefore,G6PD deficiency and 211G/A mutation were associated with the severity of neonatal hyperbilirubinemia but TA6/7 is not likely to be associated in this population.  
ผู้เขียน
537100039-3 นาง นพมาศ เข็มทองหลาง [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
577090011-2 น.ส. สุมาลัย เดชโยธิน
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0