2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Stability of Four New Sources of Bacterial Leaf Blight Resistance in Thailand Obtained from Indigenous Rice Varieties 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 มกราคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร AGRIVITA Journal of Agricultural Science.  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Universitas Brawijaya  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่ 39 
     เดือน june
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 128-136 
     บทคัดย่อ Bacterial leaf blight (BLB) disease caused by Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) is one of the most serious diseases in rice production. Breeding varieties speci cally for their resistance to BLB disease is therefore an ef cient and cost-effective strategy. However, the resistance gene for BLB can be race and non-race speci c, meaning it is often overcome by the pathogen. The identi cation of new sources of resistance genes for Xoo is crucial in rice breeding programmes. In this study, six rice varieties were assessed using six Xoo isolates in multiple screening conditions. The GGE biplot analysis considers both genotype (G) and genotype environment (GE) interaction effects and demonstrates GE interaction. The rst two principal components (PCs) accounted for 95.46% of the total GE variation in the data. Based on lesion length and stability performance, Phaladum was the most ideal genotype against all Xoo isolates in the four screening conditions. The results relayed that Phaladum indigenous rice varieties could be considered as new sources of bacterial leaf blight resistance in Thailand. In the future, the BLB resistance gene in this variety will be identi ed in regard to mode of inheritance and used as parental line in rice breeding programmes for resistance to BLB. 
     คำสำคัญ Bacterial leaf blight; GGE biplot; rice; stability; Xanthomonas oryzae 
ผู้เขียน
575030022-9 นาย อาทิตย์ ศรีบุญเรือง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0