2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ FREQUENCY OF UDP-GLUCURONOSYLTRANSFERASE 1 (UGT1A1) GENE PROMOTER IN NORTHEAST THAI NEONATES 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 กรกฎาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The International Medical Sciences Conference 2014 (IMSC 2014) and The 4th MT Symphosium Emerging disease and public health concern in Asia- Pacific region 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Faculty of Associated Medical Sciences  
     สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel  
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 กรกฎาคม 2557 
     ถึง 17 กรกฎาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2014 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ IMSC-C8-1049 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Frequency of UDP-Glucuronosyltransferase 1 (UGT1A1) gene promoter in northeast Thai neonates Khemtonglang N*, Kitcharoen S**, Dechyothin S* , Kleesuk C*** and Kiatchoosakun,MD**** *Faculty of Graduates School, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand **Department of Clinical Microscopy, Faculty of Associated Medical Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand *** Diagnostic Microscopy Unit, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand ****Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand Abstract introduction: The uridine diphospho (UDP) glucuronosyltransferase 1A1 (UGT1A1) gene encodes bilirubin UDP glucuronosyltransferase (UGT1A1), which is the enzyme responsible for bilirubin glucuronidation. The promoter region of the UGT1A1 gene contains a run of thymine-adenine (TA) repeats, usually six (TA)6. Homozygous A(TA)7TAA has been found to be an important risk factor for neonatal hyperbilirubinemia. The frequency of the (TA)7 allele in neonates in the northeastern part of Thailand remains unknown. The purpose of the study was to determine the frequency of (TA)7 allele in the northeastern neonates. Methods: Three hundred and twenty neonates were enrolled and the number of (TA)n was assessed by polymerase chain reaction (PCR) and polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE). Results: The UGT1A1 (TA)n genotype frequencies were 80.31% (257/320), 19.38% (62/320), and 0.31% (1/320) for (TA)6/(TA)6 (wild type), (TA)6/(TA)7 (heterozygous) and (TA)7/(TA)7 (homozygous), respectively. The (TA)6 and (TA)7 alleles among three hundred and twenty neonates were 0.9 and 0.1, respectively. Conclusions: The low frequency of (TA)7 alleles in neonates in the northeastern part of Thailand confirm that this polymorphism is low in Southeast Asian population.  
ผู้เขียน
537100039-3 นาง นพมาศ เข็มทองหลาง [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
577090011-2 น.ส. สุมาลัย เดชโยธิน
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0