2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A novel energy-efficient clustering protocol with area coverage awareness for wireless sensor networks 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 ตุลาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Peer-to-Peer Networking and Applications 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer International Publishing 
     ISBN/ISSN ISSN: 1936-6442 (Print) 1936-6450 (Online) 
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 519-536 
     บทคัดย่อ Coverage is a key metric in evaluating the monitoring capacity and quality of services in wireless sensor networks. The energy consumption of self-contained sensors is also a challenging problem for energy-efficient use while still achieving better coverage performance. Although techniques have been developed to mitigate the problem of area coverage, particularly together with efficient clustering methods, none focuses intensively on the sensor activation stage, which is used to maintain coverage while optimizing energy usage. In this research, we thus propose a cover set to find the minimum set of sensors that completely cover the sensing ranges within an interest area as a criterion for sensor activation. Our main goal is to select an optimal number of active sensors considering residual energy and the cover set and to keep alive the important sensors for the sensing coverage task as long as possible. Additionally, this research proposes an area coverage-aware clustering protocol (ACACP) with energy consumption optimization with respect to the activation sensor, network clustering, and multi-hop communication to improve overall network lifetime while preserving coverage. Throughout the intensive simulation, given a diversity of deployments with scalability concern, the results demonstrate the effectiveness of ACACP when compared with other competitive approaches such as ECDC and DECAR, including state-of-the-art clustering protocols such as LEACH, in terms of coverage ratio and overall network lifetime. 
     คำสำคัญ Area coverage, Clustering, Coverage-awareness, Multi-hop communication, Sensor activation, Wireless sensor networks  
ผู้เขียน
577020046-5 Mr. NGUYEN GIA TRI [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0