2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Maximum barrier coverage deployment algorithms in wireless sensor networks 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กรกฎาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Computer Science, Khon Kaen University, Thailand 
     สถานที่จัดประชุม Khon Kaen, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 13 กรกฎาคม 2559 
     ถึง 15 กรกฎาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2016 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1-5 
     Editors/edition/publisher IEEE 
     บทคัดย่อ Barrier coverage is one of the most important issues in wireless sensor networks (WSNs). In particular, it has been a popular area of WSNs research in recent years. Maximizing the number of barrier paths is one of the key factors in the design of barrier coverage algorithms for WSNs. In this paper, we propose a novel concept to optimize the number of barrier paths by minimizing the total moving distance and the number of moving sensors, which consists of two algorithms. After an initial random placement of sensors, the first approach is to move all sensors close to the optimal location. The second approach is used to determine the barrier paths based on coverage graph and then applied the former to the other sensors which do not belong to any available barrier path. The simulation results show that our two proposed algorithms have improved barrier coverage. The first algorithm is more suitable for a high degree of fault-tolerant coverage while the second approach is to achieve the optimal number of moving sensors and total moving distance. 
ผู้เขียน
577020046-5 Mr. NGUYEN GIA TRI [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0